wstecz
Aktualności / Ogólne Warunki Sprzedaży

Ogólne Warunki Sprzedaży

PACKSERVICE Ltd.

 

 

 1. Stosowanie Ogólnych Warunków Sprzedaży

Niniejsze "Ogólne warunki sprzedaży" zwane dalej [OWS] mają zastosowanie do dokonywanych pomiędzy stronami transakcji, których przedmiotem będzie sprzedaż towarów (stanowiących przedmiot działalności handlowej Sprzedawcy) dokonywana przez firmę Packservice Ltd. - zwaną w treści niniejszych OWS [Sprzedającym], na rzecz dowolnego podmiotu, który dokonuje zakupu w celu związanym ze swoją działalnością gospodarczą (tj. nie jako konsument w rozumieniu art.384 § 3 kodeksu cywilnego) - zwanego w treści niniejszych OWS [Kupującym].

 

 1. Zamówienia
 2. O ile Sprzedający nie zastrzegł inaczej, propozycja dokonania sprzedaży złożona Kupującemu przez Sprzedającego, ważna jest 7 dni od dnia jej wysłania przez Sprzedawcę. Żadna taka propozycja (włączając w to propozycję nazwane "ofertą") nie stanowi wiążącej Sprzedającego oferty sprzedaży - w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jedynie propozycję złożenia przez potencjalnego Kupującego zamówienia. Proponowana przez Sprzedawcę cena nie zawiera kosztów żądanych ewentualnie przez Kupującego certyfikatów, atestów, badań i konfekcjonowania towarów, które to koszty będą doliczone do ceny towaru, chyba, że strony postanowią inaczej.
 3. Przesłane Sprzedającemu przez Kupującego zamówienie musi zawierać dane Kupującego, szczegółowe informacje o zamawianym produkcie w zakresie niezbędnym do jego identyfikacji (np. powołanie się na propozycję Sprzedającego, jeśli złożenie takowej poprzedzało złożenie zamówienia) oraz dane dotyczące pożądanych przez Kupującego warunków realizacji zamówienia.
 4. Złożenie zamówienia nie wiąże Sprzedawcy, zaś brak jego odpowiedzi nie będzie oznaczał milczącego przyjęcia zamówienia. Przyjęcie przez Sprzedającego zamówienia do realizacji wymaga potwierdzenia przez Sprzedającego. W przypadku przyjęcia przez Sprzedającego zamówienia z zastrzeżeniami, Kupujący związany jest treścią tych zastrzeżeń, o ile nie przedstawi on niezwłocznie swoich ewentualnych uwag. Niezwłoczne zgłoszenie takich uwag uważa się za złożenie nowego zamówienia, przy czym postanowienia zdań poprzedzających stosuje się odpowiednio.
 5. Fakt przyjęcia zamówienia nie wiąże Sprzedającego w sytuacji, gdy z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności z powodu siły wyższej, albo zachowań Kupującego lub osób trzecich (w tym dostawców sprzedawcy), dostarczenie i sprzedaż towarów jest niemożliwe lub nadmiernie utrudnione.
 6. Przyjęcie zamówienia nie wiąże Sprzedającego również w sytuacji, gdy łączne zobowiązania Kupującego wobec Sprzedawcy przekroczyły kwotę kredytu kupieckiego ewentualnie przyznanego Kupującemu przez Sprzedającego, albo gdyby Kupujący opóźniał się z zapłatą na rzecz Sprzedawcy jakichkolwiek należności.
 7. W przypadku zamawiania przez Kupującego towarów niestandardowych (tj. nie znajdujących się u Sprzedającego w bieżącej sprzedaży, folii i opakowań z nadrukami indywidualnymi albo konfekcjonowanych, np. ciętych, w sposób odmienny od fabrycznego), Sprzedający może zażądać od Kupującego wpłacenia zaliczki do wysokości 50% wartości brutto zamawianego towaru, chyba, że strony postanowią inaczej. Zaliczka zostaje rozliczona przy obiorze towaru (lub ostatniej jego partii) poprzez jej zaliczenie na poczet zobowiązań Zamawiającego, zaś w przypadku nie odebrania towaru przez Kupującego zostaje przez Sprzedawcę zatrzymana tytułem kary umownej.

 

 1. Tolerancje

1.            Tolerancja ilościowa realizacji zamówienia, masy nawojów oraz inne tolerancje dotyczące jakości nawinięcia oraz właściwości fizyko-chemicznych oferowanych towarów zależne są od rodzaju wyrobu, stopnia jego przetworzenia i stosowanych przy jego wytwarzaniu technik produkcyjnych. Tolerancje te określane są przez właściwych przedstawicieli Sprzedającego w chwili przyjęcia zamówienia do realizacji.

 

 1. Ceny i warunki płatności
 2. Kupujący zapłaci za towar cenę zgodną z ustaleniami ze sprzedającym i potwierdzonym zamówieniem.
 3. Jeśli po zawarciu umowy zostanie wprowadzona jakakolwiek opłata importowa lub związana z wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów, podatek lub jakiekolwiek inne obciążenie publicznoprawne, lub nastąpią zmiany w wysokościach takich opłat, podatków lub obciążeń, albo nastąpi zmiana - o więcej niż 5% (pięć procent) - cen surowców lub zmiana kursu walut, Sprzedającego może odpowiednio zmienić cenę, nawet jeśli nie zostało to uwzględnione w umowie pomiędzy Stronami.
 4. W przypadku, jeżeli w treści ustaleń stron nie wskazano, czy dane stawki lub ceny są stawkami netto czy brutto, zawsze uważać się będzie, że są to stawki netto, do których doliczony zostanie podatek (w szczególności VAT) w obowiązującej w danym czasie wysokości.
 5. Zapłata zostanie dokonana w terminie wskazanym w treści faktury - zgodnie z ustaleniami stron,
 6. Jeśli Kupujący nie dokona, z przyczyn niezawinionych przez Sprzedającego, odbioru towaru w ustalonym terminie, cena i inne świadczenia muszą być mimo to uiszczone tak, jakby wydanie towaru odbyło się zgodnie z zamówieniem.
 7. Jeżeli Kupujący  nie dokona odbioru towaru i  nie zapłaci w terminie należności, a zwłoka  w  odbiorze i zapłacie przekroczy  jeden miesiąc Sprzedający może :

 

 1. odstąpić od umowy zatrzymując nieodebrany towar oraz zażądać od Kupującego   zapłaty kary umownej za niewykonanie umowy w wysokości odpowiadającej 50% ceny netto zamówionego i nie odebranego towaru;
 2. zachowując prawo do dokonania  w każdym czasie czynności opisanych w pkt 1  Sprzedający może żądać wykonania  przez  Kupującego  umowy i obciążyć go kosztami  zmagazynowania  tego towaru do dnia odbioru.
 3. W przypadku niewykonania umowy przez Kupującego Sprzedawca ma prawo  dochodzić odszkodowania  w zakresie, w jakim poniesiona szkoda  przekracza wysokość kary umownej  zastrzeżonej zgodnie z  treścią ust. 6 ppkt 1.
 4. Za dzień dokonania zapłaty uważać się będzie dzień zaksięgowania danej kwoty na rachunku bankowym Sprzedającego.
 5. W wypadku uchybienia terminowi zapłaty Sprzedającemu służy roszczenie o zapłatę przez Kupującego odsetek zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku opóźnień przekraczających 7 dni Sprzedający wystawi noty odsetkowe, które Kupujący zobowiązuje się zapłacić bez zastrzeżeń.
 6. Jeśli istnieje uzasadniona podstawa do przypuszczenia, że Kupujący nie wywiąże się ze swojego zobowiązania płatniczego, Sprzedający ma prawo żądać - przed wydaniem towaru i niezależnie od ustalonego wcześniej terminu płatności - uiszczenia całej należności gotówką albo udzielenia określonych gwarancji lub zabezpieczeń płatności.
 7. Zgłoszenie przez Kupującego ewentualnych zastrzeżeń, uwag lub reklamacji oraz ich rozpatrywanie nie wstrzymuje biegu terminu płatności.

 

 1. Dostawy i skutki uchybienia terminom
 2. W przypadku, gdy towar dostarczany jest za pośrednictwem niezależnego Przewoźnika, odpowiedzialność za towar przechodzi na Kupującego w momencie wydania tego towaru Kupującemu przez Przewoźnika. W przypadku, gdy Kupujący dokonuje odbioru towaru z magazynu Sprzedającego, własnym transportem, przejmuje na siebie odpowiedzialność za towar w momencie wydania towaru z magazynu Sprzedającego osobie prowadzącej środek transportu Kupującego.
 3. W przypadku, gdy w treści ustaleń stron (potwierdzonych zamówieniem lub odrębną umowa) nie zawarto szczegółowych informacji w zakresie jakości i opakowania towarów, domniemywać się będzie, że dostarczane winny być towary o jakości odpowiadającej wymaganiom dla danego gatunku i rodzaju towarów, i że winny one być opakowane lub pozbawione opakowania - wg obowiązujących przepisów oraz standardów obowiązujących w przedsiębiorstwie Sprzedającego lub w przedsiębiorstwach jego dostawców.
 4. Koszt opakowania innego niż określone wyżej w treści pkt V.2., a którego to opakowania Kupujący zażądał, obciąża Kupującego po cenie kosztów własnych Sprzedającego. Kupujący może zostać obciążony również kosztami żądanego zabezpieczenia lub ubezpieczenia towaru na czas transportu.
 5. Kupujący zobowiązany jest skontrolować w szczególności stan przesyłki (ładunku) oraz jakość, ilość i asortyment dostarczonych towarów natychmiast po ich dostarczeniu (wydaniu) i dokonać właściwej adnotacji na liście przewozowym, WZ lub innym dowodzie wydania, a także natychmiast zgłosić przewoźnikowi (zgodnie z właściwymi przepisami przewozowymi) i Sprzedającemu, w formie pisemnej, ewentualne zastrzeżenia w tym zakresie oraz umożliwić przedstawicielowi Sprzedającego zbadanie, w niezwłocznym terminie, nienaruszonych towarów. Dokonanie przez Kupującego odbioru towarów bez ich zbadania lub nie zgłoszenie zastrzeżeń natychmiast po zbadaniu towarów będzie uważane za potwierdzenie, że towary zostały dostarczone prawidłowo, we właściwej ilości i posiadają prawidłowe cechy i właściwości.
 6. Jeśli ze względu na rodzaj opakowania albo z innego powodu nie jest obiektywnie możliwe wykonanie natychmiastowej kontroli dostarczonego towaru, kontrola przy odbiorze powinna obejmować co najmniej list przewozowy, ilość i stan opakowań, dane dotyczące oznaczenia towaru na opakowaniu oraz szkody widoczne z zewnątrz. Natychmiast, kiedy stanie się to obiektywnie możliwe, najpóźniej jednak przy rozpakowaniu towaru, zanim zostanie on wykorzystany, powinna być przeprowadzona szczegółowa, pełna kontrola towaru.
 7. Pod rygorem utraty prawa do dochodzenia od Sprzedającego jakichkolwiek roszczeń z tytułu wad towarów lub niezgodności dostawy z zamówieniem lub jego potwierdzeniem - Kupujący zobowiązany jest dopełnić wszystkich formalności przewidzianych wyżej w punktach poprzedzających, w szczególności zgłosić Sprzedającemu stwierdzone nieprawidłowości natychmiast po ich stwierdzeniu, ale nie później niż w chwili, w której stosownie do postanowień powyższych stwierdzenie nieprawidłowości było możliwe.
 8. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za uchybienia jakimkolwiek terminom wynikającym z zawarcia lub wykonywania niniejszej umowy, jeżeli uchybienia te nie wynikają z jego wyłącznej winy.
 9. W przypadku, gdy stronie stanie się wiadomym, że nie będzie w stanie dotrzymać ustalonego umową terminu, powinna o tym niezwłocznie poinformować drugą stronę, podając równocześnie przewidywany termin zrealizowania obowiązków, których dotyczy opóźnienie.
 10. Z zastrzeżeniem postanowień punktów następnych, jeśli zwłoka w dostawie lub odbiorze pociągnie za sobą poważną szkodę dla strony, która nie jest winna tej zwłoce, strona ta ma prawo do pisemnego odstąpienia od umowy. Jeśli opóźnienie dotyczy jedynie pojedynczego towaru w dostawie, można od umowy odstąpić jedynie w odniesieniu do tego towaru.
 11. Jeśli termin dostawy zostanie odroczony z powodu okoliczności, za które Sprzedający nie ponosi winy, w szczególności okoliczności przewidzianych w treści niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży, Sprzedający może przesunąć następne dostawy w proporcjonalny sposób i nie odpowiada za skutki takiego przesunięcia.
 12. Jeśli zwłoka Sprzedającego dostawy dotyczy towarów niestandardowych (w rozumieniu pkt II.6. niniejszych OWS), Kupujący może odstąpić od umowy wyłącznie wtedy, gdy zwłoka była poważna (tj. dłuższe niż 30 dni). Jeśli strona nie wykorzysta niezwłocznie swojego prawa do odstąpienia od umowy, termin dostawy wskazany w przesłanym przez Sprzedającego zawiadomieniu o opóźnieniu powinien być uznany za wiążący strony nowy termin dostawy.
 13. Odszkodowanie z powodu zwłoki w wykonaniu dostawy może być wypłacone jedynie wtedy, gdy Kupujący odstąpił z tego powodu od umowy albo gdy zostało zawarte co do tego specjalne porozumienie na piśmie. Ewentualne roszczenia odszkodowawcze powinny być przedstawione przez Kupującego na piśmie najpóźniej w jeden miesiąc od chwili, gdy dostawa według umowy powinna mieć miejsce. Nie przedstawienie roszczeń w tym terminie oznacza bezwarunkowe się ich zrzeczenie.

 

 1. Zakres odpowiedzialności
 2. Jakakolwiek odpowiedzialność Sprzedającego związana z zawarciem umowy lub dokonaniem sprzedaży towarów, niezależnie od tytułu tej odpowiedzialności, nie obejmuje naprawienia szkód dotyczących spodziewanych korzyści, utraconego zysku, strat produkcyjnych, kar umownych wynikających z umów odrębnych, utraty renomy rynkowej itp.
 3. Sprzedający nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za wdrożenie do produkcji i przetworzenie materiałów wadliwych, których wady możliwe były do stwierdzenia w chwili wdrożenia.
 4. Jakakolwiek odpowiedzialność Sprzedającego związana z zawarciem umowy lub dokonaniem sprzedaży towarów, niezależnie od tytułu tej odpowiedzialności nie może łącznie przekraczać 30% (trzydzieści procent) ceny netto towaru, którego dotyczyły okoliczności stanowiące podstawę odpowiedzialności Sprzedającego.
 5. Odpowiedzialność za posiadanie przez towar określonych cech lub za przydatność dostarczonego towaru do pożądanych przez Kupującego celów Sprzedawca ponosi wyłącznie pod warunkiem, iż udzielił Kupującemu pisemnego zapewnienia, że towar posiada określone cechy albo że jest on przydatny do tych celów.
 6. Poza opisaną wyżej odpowiedzialnością z tytułu wad towaru, Kupujący nie ma prawa do odszkodowania za jakąkolwiek szkodę wyrządzoną przez towar (w tym przez produkt niebezpieczny) lub w związku z jego posiadaniem lub użyciem - za wyjątkiem obowiązkowej odpowiedzialności wynikającej bezpośrednio z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 7. Jeśli osoba trzecia występuje przeciwko Kupującemu z jakimikolwiek roszczeniami mogącymi pozostawać w związku ze sprzedanym Kupującemu przez Sprzedającego towarem lub z produktami, do których wytworzenia użyto towarów sprzedanych Kupującemu przez Sprzedającego, Kupujący powinien o tym natychmiast powiadomić Sprzedawcę umożliwiając mu uczestnictwo w postępowaniach związanych z roszczeniami tej osoby, pod rygorem wyłączenia jakiejkolwiek odpowiedzialności Sprzedającego związanej z owymi roszczeniami.

 

 

 

 1. Rozstrzyganie sporów i prawo właściwe
 2. Do rozstrzygania wszelkich mogących wyniknąć pomiędzy stronami sporów mogących wiązać się ze stosunkami opartymi na zawieranych przez strony umowach sprzedaży lub innych umowach, do których zastosowanie znajdowałyby niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży, wyłącznie właściwy będzie Sąd powszechny rzeczowo i miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedającego.
 3. Do każdej umowy sprzedaży, na mocy której Sprzedający dokona na rzecz Kupującego sprzedaży jakichkolwiek towarów, znajdują zastosowanie niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (jeżeli Kupujący w jakiejkolwiek formie i kiedykolwiek został o nich poinformowany lub mógł się z łatwością zapoznać z ich treścią i jeżeli strony nie wyłączyły na piśmie stosowania tych - wszystkich lub niektórych - warunków) jak również - w zakresie nie unormowanych w treści niniejszych OWS - odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i innych bezwzględnie obowiązujących aktów prawnych.
 4. Niezależnie od treści niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży, umowa pomiędzy stronami może ulec odpowiedniej zmianie w wypadku wprowadzenia bezwzględnie obowiązujących aktów prawnych, z których treści wynikać będą dodatkowe obowiązki stron. W szczególności Sprzedający może powoływać się na wszelkie zmiany przepisów i okoliczności, które to zmiany mogą pociągać za sobą zmianę kosztów działalności lub obciążeń o charakterze publicznoprawnym, a co za tym idzie zmianę warunków złożonej przez sprzedawcę oferty albo już zawartej pomiędzy stronami lecz jeszcze nie wykonanej umowy.

 

 1. Inne
 2. O ile strony nie uzgodnią - na piśmie - inaczej, uważać się będzie, że zobowiązanie Sprzedającego nie obejmuje żadnych innych świadczeń poza wydaniem Kupującemu towaru stanowiącego przedmiot umowy stron oraz przeniesieniem na Kupującego własności tego towaru po otrzymaniu od Kupującego ceny sprzedaży (w szczególności zobowiązanie Sprzedającego nie obejmuje obsługi technicznej odnośnie wykorzystania towaru).
 3. Z zastrzeżeniem sytuacji odmiennie unormowanych w treści niniejszej umowy, następujące okoliczności mogą stanowić, bez konsekwencji dla stron, podstawę do odstąpienia od umowy, jeśli wydarzyły się po zawarciu umowy i w istotny sposób utrudniają jej wykonanie: konflikt pracowniczy i każda inna okoliczność, nad którą strona nie panuje (np. siła wyższa), taka jak w szczególności pożar, wojna, mobilizacja albo nieprzewidywalne powołania do służby wojskowej, inne zdarzenia o podobnym zasięgu lub doniosłości, rekwizycje, zajęcia, restrykcje walutowe, awaria sprzętu lub maszyn, awaria systemów IT, sabotaż, strajk, powstania i zamieszki, niedostatek środków transportu, ogólny niedobór towarów, kasacja części produkcji albo środków trwałych lub obrotowych, ograniczenia dotyczące środków napędowych oraz wady albo opóźnienia lub uchybienia ze strony przewoźników, producentów lub poddostawców towarów stanowiących przedmiot sprzedaży albo innych osób trzecich. Strona nie ponosi też odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki będące wynikiem zachowań drugiej strony lub osób trzecich, za zachowania których to osób strona ta w świetle prawa nie odpowiada. Jeśli umowa nie może być wykonana w odpowiednim czasie, każda ze stron ma prawo odstąpić od tej umowy w tej części, której wykonanie zostało utrudnione z przyczyn wymienionych powyżej Strona nie ponosi też odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki będące wynikiem zachowań drugiej strony lub osób trzecich, za zachowania których to osób strona ta w świetle prawa nie odpowiada. Jeśli umowa nie może być wykonana w odpowiednim czasie, każda ze stron ma prawo odstąpić od tej umowy w tej części, której wykonanie zostało utrudnione z przyczyn wymienionych powyżej.